Mepps - Blue Fox

AGLIA Copper №00

Գինը`1900 դր.

WV-6755

AGLIA Silver №00

Գինը`1900 դր.

XR-1463

AGLIA Copper №0

Գինը`1900 դր.

EQ-4889

AGLIA Gold №0

Գինը`1900 դր.

GP-8073

AGLIA Silver №0

Գինը`1900 դր.

XD-0099

AGLIA Silver №1

Գինը`2000 դր.

JV-4715

AGLIA Copper №1

Գինը`2000 դր.

UG-5054

AGLIA Gold №1

Գինը`2000 դր.

IS-7632

AGLIA Silver №2

Գինը`2000 դր.

JQ-6832

AGLIA Copper №2

Գինը`2000 դր.

JR-2774

AGLIA Black №2

Գինը`2000 դր.

ZN-8386

AGLIA Gold №2

Գինը`2000 դր.

MT-7756

AGLIA Copper №3

Գինը`2000 դր.

QJ-7230

AGLIA LONG №00

Գինը`2300 դր.

EK-7560

Mepps Aglia Long №00

Գինը`2300 դր.

NY-5932

AGLIA LONG Silver №1

Գինը`2300 դր.

YL-5833

AGLIA LONG Gold №1

Գինը`2300 դր.

WB-1344

AGLIA LONG Black №1+

Գինը`2300 դր.

PL-6473

AGLIA LONG Copper №1+

Գինը`2300 դր.

VZ-4799

Mepps Aglia Long HEAVY

Գինը`2300 դր.

VQ-3812

AGLIA HOT №0

Գինը`2300 դր.

VT-4800

AGLIA HOT №0

Գինը`2000 դր.

PN-5634

AGLIA HOT №1

Գինը`2600 դր.

CX-0881

AGLIA HOT №2

Գինը`2600 դր.

UM-2646

Փայլախայծ՝ AGLIA MOUCHE №0

Գինը`2300 դր.

CJ-0490

Փայլախայծ՝ AGLIA MOUCHE №1

Գինը`2600 դր.

FS-4509

Փայլախայծ՝ AGLIA MOUCHE №1

Գինը`2600 դր.

SU-2712

COMET BLACK FURY №0

Գինը`2300 դր.

MX-8118

COMET BLACK FURY №1

Գինը`2300 դր.

MD-3968

COMET BLACK FURY №2

Գինը`2300 դր.

ID-1727

COMET BLACK FURY №2

Գինը`2300 դր.

OR-5939

COMET BLACK FURY №2

Գինը`2300 դր.

WY-7670

COMET BLACK FURY №3

Գինը`2300 դր.

IP-2037

AGLIA TW Streamer №2

Գինը`3800 դր.

CV-9043

AGLIA DECOREE №1

Գինը`2300 դր.

UG-5166

AGLIA DECOREE №2

Գինը`2300 դր.

FR-0886

AGLIA DECOREE №3

Գինը`2300 դր.

TJ-1439

COMET DECOREE Silver Red Dot №2

Գինը`2400 դր.

DQ-0360

COMET DECOREE Gold Red Dot №2

Գինը`2400 դր.

CU-1888

AGLIA WINNER

Գինը`2800 դր.

FZ-5107

Mepps THUNDER BUG

Գինը`3600 դր.

CA-1816

Mepps THUNDER BUG

Գինը`3600 դր.

XG-2921

Mepps THUNDER BUG

Գինը`3600 դր.

PC-1395

XD PLATINUM Silver/Red №0

Գինը`1800 դր.

EI-8620

XD Silver/Silver №0

Գինը`1800 դր.

ZJ-4675

XD Gold/Gold №0

Գինը`1800 դր.

TZ-3099

XD Gold/Gold №2

Գինը`1900 դր.

GR-4127

Blue Fox BFU2/SOYU

Գինը`3500 դր.

CL-4530